Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan folkehelsen fordeler seg hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles ansvar.

Folkehelsearbeidet skal fremme helse og trivsel og støtte opp under det gode hverdagsliv for innbyggerne i Lørenskog. Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, legge til rette for sunne levevaner, fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Det handler om å forebygge sykdom og skader, og beskytte mot helsetrusler.

Folkehelsearbeid er politikk. Det er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet mot hele befolkningen.

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for kommunen. En oppgave som påhviler alle politiske utvalg og sektorer.

Folkehelsearbeidet i Lørenskog er forankret i kommunens visjon «Lørenskog – sunn, grønn og mangfoldig», og i kommuneplan 2014-2025 hvor folkehelse utgjør ett av planens åtte temaområder.

Folkehelseoversikt for Lørenskog kommune 2019

Kommunestyret behandlet folkehelseoversikten i sitt møte  22. mai 2019. Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

«Dokumentet Folkehelseoversikt 2019 legges til grunn for folkehelsearbeidet i Lørenskog.

En stadig tilbakevendende utfordring for folkehelsen er overvekt og fedme. Kommunestyret ønsker at Lørenskog kommune tar en mer aktiv rolle for å begrense/snu denne uheldige utviklingen. Skolene må bli en grunnleggende og viktig læringsarena når det gjelder sundt kosthold, ikke bare teoretisk, men også praktisk. Kommunestyret ønsker at kommunen skal kunne gi enkle og praktiske ernæringsråd og kunne tilby rimelige slankeopplegg/kurs.

Kommunestyret ber om en sak som viser hvordan disse tiltakene kan settes inn både på kort og lang sikt i kommunen.

Fra 2014 - 2017 har andelen ungdomsskolelever som har svart at de har brukt cannabis i det siste året økt fra 2,7 prosent til 3,9 prosent. Dette er bekymringsfullt. Høyre ber om at det ovenfor helse-, omsorg- og mestringsutvalget fremlegges en sak, hvor man får konkret informasjon om hvilke tiltak kommunen har for å forebygge bruk av cannabis blant barn og unge i Lørenskog kommune. Saken bes kommentere statistikken, og inneholde en vurdering av situasjonen i Lørenskog. 

Kommunestyret ber om en sak som initierer arbeidet med en plan for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.» 

» Kommunestyresaken, sak KS 050/19
» Folkehelseoversikt 2019 (PDF)

Fire satsingsområder

Med utgangspunkt i oversiktsdokumentet trekker folkehelsegruppen frem fire satsingsområder for å møte folkehelseutfordringene i årene fremover, områder hvor kommunen kan sette inn tiltak som kan utgjøre en forskjell:

Fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling. Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som overvekt og fedme, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og enkelte kreftformer. Overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort helseproblem. I Lørenskog regnes 38 prosent av kommunens innbyggere som overvektige, mens 14 prosent har fedme. Erfaringer viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning.

Kosthold

Usunn mat er pekt ut som en hovedutfordring både nasjonalt og internasjonalt. Det er liten grunn til å tro at Lørenskog er vesentlig annerledes enn landet for øvrig. Folkehelseundersøkelsen Livsstil og helse i Lørenskog kommune 2018 viser at lørenskogfolks inntak av frukt, bær og grønnsaker ligger omtrent på samme nivå som på landsbasis. Det foreligger utover dette lite informasjon om kostholdet til befolkningen i Lørenskog. Verdens helseorganisasjon anslår at 80 prosent av forekomsten av hjerteinfarkt og type 2-diabetes kan forebygges med endring i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner.

Sosial ulikhet i helse

Det er et sentralt mål for folkehelsearbeidet å arbeide for mindre sosial ulikhet i helse. Oversiktsdokumentets sammenligning av Lørenskog med andre kommuner i hovedstadsområdet indikerer at det er tett sammenheng mellom sosioøkonomiske faktorer (utdanning og inntekt) og helse. Det har i de siste årene vært en klar økning i andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. I Lørenskog økte andelen fra 7,2 prosent i 2013 til 8,7 prosent i 2016 (nasjonal median EU 60). I det videre arbeidet med kommunens folkehelsepolitikk må man være oppmerksom på forhold som skaper, opprettholder eller reduserer sosiale og helsemessige problemer.

Psykisk helse og livskvalitet

Psykisk helse - hvordan vi har det med oss selv og dem rundt oss - er en viktig del av folkehelsearbeidet. Både tiltak som fremmer god psykisk helse for hele befolkningen, og som forebygger psykiske helseplager. Det går an å oppleve høy grad av livskvalitet selv om man har mange plager. På den andre siden går det an å oppleve lav livskvalitet selv om man ikke har noen plager. Derfor må vi snakke om både psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet. Livskvalitet handler om hva som gir livet verdi og mening. Det må være et mål at hele befolkningen har arenaer hvor de føler tilhørighet, har ting de mestrer og noen de er trygge på.

Folkehelseprofil og folkehelseundersøkelse

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år folkehelseprofiler for fylker, kommuner og bydeler. Rapportene inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Folkehelseprofilene kan brukes som en av flere kilder til å finne svar på hvordan helsetilstanden er hos innbyggerne i kommunen, hvilke ressurser vi rår over og hvilke utfordringer vi står overfor. 

» Lørenskog kommunes folkehelseprofil 2020 (PDF)

Sentio Research Group utførte høsten 2015, på oppdrag fra Lørenskog kommune, en folkehelseundersøkelse i Lørenskog. En ny undersøkelse ble gjennomført tre år senere, høsten 2018. Undersøkelsene som kartlegglegger selvopplevd helse, er et viktig supplement til statistikken oversiktsdokumentet bygger på, og bidrar til bedre forståelse av helsetilstanden i Lørenskog.

» Livsstil og helse – Lørenskog kommune 2015 (PDF)

» Livsstil og helse i Lørenskog kommune 2018 (PDF)

Folkehelsegruppen

Folkehelsegruppen er et tverrsektorielt forum med ansvar for årlig oppdatering av kommunens folkehelseoversikt. Gruppen er i tillegg til koordinator (fra Kultur) og kommuneoverlege (Helse og omsorg), sammensatt av minimum én representant fra hver sektor: Teknisk, Oppvekst og utdanning, Kultur og Helse og omsorg.

Ta gjerne kontakt med gruppen hvis du har spørsmål eller innspill til folkehelsearbeidet i Lørenskog.

Folkehelsegruppen består nå av:

Lillian Halvorsen, koordinator/frivillighetspromotor, frivillighet og møteplassutvikling
e-post: lilhal@lorenskog.kommune.no

Åsa lind, psykologspesialist, forebyggende psykisk helsetjeneste
E-post: asalin@lorenskog.kommune.no

Lillian Jahr Oterholt, spesialrådgiver, strategi og samfunnsutvikling
E-post: lot@lorenskog.kommune.no

Arnfinn Heimstad, spesialrådgiver, Oppvekst og utdanning
E-post: ahi@lorenskog.kommune.no

Natalia Linløkken, avdelingsingeniør, kommunalteknikk
E-post: nli@lorenskog.kommune.no

Steffen Rosenberg, kommunelege, Helse og omsorg
E-post: steros@lorenskog.kommune.no

 Sist oppdatert: 30.03.2020

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen