Lørenskog står som et eksempel på et sted der kultur ligger i hjertet av samfunnet. Her utvikler og styrker kulturplanen det mangfoldet som finnes. Denne planen er en strategisk veiviser for å utvikle kulturelle initiativer og aktiviteter.

Med et blikk mot fremtiden fremmer kulturplanen en inkluderende tilnærming. Alle former for kunst og kulturelle uttrykk får blomstre her. Fra tradisjonelle til moderne, fra lokale til globale uttrykk, støtter kulturplanen hvert initiativ.

Denne planen gjør kultur tilgjengelig for alle innbyggere, uavhengig av alder, bakgrunn eller interesse. Kultur er en dialog, en utveksling av ideer og inspirasjon.

Gjennom kulturplanen prøver Lørenskog å:

 • Styrke fellesskapet ved å bringe folk sammen gjennom kulturelle opplevelser.
 • Fremme kreativitet ved å gi rom og ressurser for alle typer kunstnere.
 • Bevare og fornye ved å ære lokale tradisjoner mens man omfavner nye uttrykk.
 • Utdanne og inspirere gjennom workshops, utstillinger og forestillinger.
 • Stimulere til inkludering slik at alle føler seg velkomne til å utforske og bidra.

Som man trer inn i Lørenskogs mangfoldige kulturelle scene, er det en invitasjon til å være en aktiv deltaker. Engasjere seg i programmer og initiativer, gi tilbakemeldinger og hjelpe til med å forme fremtiden for kultur i Lørenskog.

Bli med på reisen og oppdag det rike, varierte kulturelle mangfoldet Lørenskog har å tilby. Din stemme, tilstedeværelse og kreativitet er nøkkelen til å bygge et levende, inkluderende og inspirerende kulturelt miljø.

Velkommen til et samfunn hvor kultur er mer enn aktiviteter og arrangementer. Det er hjertet av Lørenskog.

Hva sier kulturplanen i Lørenskog?

Kultursektoren er en viktig kraft i utviklingen av Lørenskog, og skaper arenaer som rører ved og engasjerer oss på både personlig og samfunnsmessig nivå. Gjennom et bredt spekter av uttrykk styrker den også ytringsfriheten.

Kulturplanen er basert på et utvidet kulturbegrep som spenner fra kunst og kulturarv til frivillighet, idrett, friluftsliv og sosiale møteplasser. Denne tilnærmingen gjør kultursektoren til en dynamisk og kreativ del av Lørenskog, og bidrar til livskvalitet for alle innbyggere.

Delt kultur skaper felles referanser og hjelper oss å forstå verden. Kunst og kultur bygger broer mellom ulikheter og fremmer forståelse og toleranse, i tråd med UNESCOs vekt på kulturelt mangfold. Dette styrker lokalsamfunnets identitet, tilhørighet og stolthet, og motvirker utenforskap.

Kultursektoren i Lørenskog sikter mot å være relevant for alle ved å tilby et bredt spekter av arrangementer og aktiviteter. Det er viktig at informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter er lett tilgjengelig for alle innbyggere.

Forskning viser at kulturfeltet kan betraktes som en «fri, mangfoldig og samfunnsbyggende kraft». Men kultur brukes også til å nå mål som styrking av identitet, stedsutvikling, helse og næringsutvikling. Ved å anerkjenne kulturens egenverdi og dens rolle i samfunnsutviklingen, utvikler kommunen klare kulturpolitiske ambisjoner som styrker hele samfunnet.

Endringer i Lørenskog

Lørenskog opplever rask vekst på grunn av sin nærhet til Oslo og en boligpolitikk som har stimulert til utbygging nær kollektivknutepunkter. Siden 2014 har kommunen sett en årlig vekst på 3,6 % i befolkningen, hovedsakelig blant unge voksne og barnefamilier.

Denne befolkningsveksten presenterer utfordringer og muligheter. Flere innbyggere betyr økt behov for tjenester, men også mer inntekter og større engasjement i frivillighet og foreningsliv. Det er viktig at kulturelle tilbud utvides i takt med befolkningens vekst og at innbyggerne involveres i utviklingen av disse tilbudene.

Helsefokus

Folkehelsearbeidet i Lørenskog tar sikte på å redusere sosiale helseforskjeller og fremme inkludering og sunne vaner. Kultursektoren spiller en rolle i å koordinere dette arbeidet og følge opp folkehelseutfordringer identifisert i kommunens oversikt, som psykisk uhelse, sosial ulikhet, og livsstilsutfordringer.

Tiltakene støtter aktiv livsstil, relasjonsbygging og engasjement i meningsfulle aktiviteter, i tråd med ABC-metoden for mental sunnhet. Det er f.eks. viktig å ha fokus på trygt spill når man bruker bordspill på nett.

Visjon for fremtiden

Kommunens visjon, «Lørenskog skal være grønn, trygg og mangfoldig,» reflekterer en streben etter bærekraft, sikkerhet, og kulturelt mangfold. Denne visjonen styrer utviklingen av alle kommunale planer og initiativer.

Grønn kommune

Lørenskog kommune satser på bærekraftig, miljø- og klimavennlig utvikling. Det skal være enkelt å gå, sykle og bruke kollektivtransport. Grønne områder og sammenhengende landskap gir gode boforhold og rekreasjonsmuligheter i nærmiljøet.

Trygg kommune

Kommunen vil ha gode oppvekstvilkår og møteplasser som fremmer samhold, trygghet og aktiv deltakelse. Tidlig innsats for barn og unge skal forebygge utenforskap, kriminalitet og rusproblemer. Stedsutvikling og uterom sikrer trygg ferdsel og bidrar til god folkehelse og livskvalitet.

Mangfoldig kommune

Lørenskog skal være inkluderende og ha et rikt kulturelt og etnisk mangfold som fremmer samfunnsdeltakelse. Naturmangfoldet skal være til nytte og glede for alle generasjoner. Kulturtilbudet skal speile både nåtid og fortid, og lokal kulturarv skal fremmes for nye generasjoner. Ta også en kikk innom NorgesSpill for å se hva de har å tilby!

Verdigrunnlag

Kultursektoren i Lørenskog arbeider etter verdigrunnlaget åpen, troverdig og engasjert:

 • Åpen: Vi møter alle med åpenhet, tillit og toleranse. Vi er romslige og respekterer forskjellighet.
 • Troverdig: Vi er pålitelige, behandler alle profesjonelt og gir presis, objektiv informasjon.
 • Engasjert: Vi engasjerer oss faglig og personlig for å gjøre en forskjell, er åpne for nye idéer og forandringer.

Hva er kulturplanen i Lørenskog?

Kulturplanen er et retningsgivende verktøy som styrer utviklingen av kultursektoren i Lørenskog kommune. Den setter den overordnede retningen for kultursatsingen og brukes i arbeidet med økonomiplanen. Planen bygger på prioriterte områder i kommuneplanens samfunnsdel, spesielt:

 • Bred ungdomssatsning: Fokuserer på ungdom og deres kulturelle behov og interesser.
 • Tilhørighet og fellesskap: Styrker samhold og fellesskapsfølelse gjennom kulturelle tiltak.
 • Bokvalitet og inkluderende bomiljø: Bidrar med tiltak for å forbedre utearealer og skape inkluderende miljøer.

Strategien strekker seg over åtte år (2023–2031), med innsatsområder og mål for ønsket utvikling. Det finnes en detaljert handlingsplan som oppdateres hvert annet år for å sikre progresjon og relevans.